1

The best Side of اسپلایس

News Discuss 
این فرایند، پیرایش جایگزین نامیده می‌شود. پیرایش، معمولاً توسط یک کمپلکس پروتئین-آران‌ای که اسپلایسوزوم نامیده می‌شود انجام می‌شود اما بعضی از مولکول‌های آران‌ای نیز توانایی کاتالیز پیرایش خود را دارند. ویرایش آران‌ای[ویرایش] سرسیم به قطعات فلزی گفته می‌شود که در سیم کشی‌ها و ادوات الکتریکی و ارتباطی استفاده می‌شوند. اشتراک https://neilj800uox7.pennywiki.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story